ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

> Verantwoordelijke uitgever van de website

De verantwoordelijke uitgever van de site is Algist Bruggeman NV met maatschappelijke zetel Langerbruggekaai 37 in 9000 Gent en met het Belgisch ondernemeningsnummer BE0434 963 737 ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.

> Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen. Door het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker ze zonder enig voorbehoud. Algist Bruggeman NV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, wij raden de gebruiker daarom aan ze regelmatig te raadplegen.

> Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over Algist Bruggeman NV en haar activiteiten.

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

> Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van Algist Bruggeman NV of van haar cliënten zou kunnen schaden.

> Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Algist Bruggeman NV niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergerlijke inhoud.

Deze dienst wordt je aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Algist Bruggeman NV garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, de verwachtingen van de gebruiker vervult, 100 % betrouwbaar en zonder fout is, dat de informatie die bekomen wordt door gebruik van de dienst precies en waar is, en dat alle mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

Algist Bruggeman NV zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, haar inziens, up-to-date is. Ze garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typfouten. Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen.

Deze internetsite bevat hyperlinken naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld. Algist Bruggeman NV oefent geen controle uit op deze informatie. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of volledig karakter van deze informatie.

Algemeen, kan Algist Bruggeman NV in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, voorvloeiende uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele – of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid of op een andere, zelfs al was Algist Bruggeman NV op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. Algist Bruggeman NV zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de gebruikers (van Internet).

> Contact

Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar mee te delen, hetzij via email naar het volgende adres : info@algistbrug.be, hetzij via post naar het volgende adres : Algist Bruggeman NV, Langerbruggekaai 37 in 9000 Gent.

> Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Algist Bruggeman NV.

Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval, deze site , geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Algist Bruggeman NV.

> Cookies

Algist Bruggeman NV gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter aft e stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan kun je de website mogelijk niet bezoeken.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of je mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Bescherming van de persoonsgegevens nav AVG*

Gegevensbescherming

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch jouw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina’s, bestelde artikelen, gedownloade informatie, … van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en emails) te kunnen verbeteren.

E-mailadressen en persoonlijke data

We gebruiken een e-mailadres en andere data alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken en de gegevens zijn altijd in te zien / aan te passen / te verwijderen door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar deze Algemene voorwaarden en Cookie- & Privacybeleid. We verstrekken geen e-mailadressen en data aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die je vrijwillig via onze site of op een andere manier aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. De door jouw opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we jouw informatie willen gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan zullen we je hierover vooraf inlichten. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek verlenen we onze klanten, prospecten, leveranciers en andere relaties inzage in alle informatie die we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, waaronder dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via info@algistbrug.be.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.

Data Protection Officer

Je kan steeds terecht bij onze Data Protection Officer via dpo@algistbrug.be

> Beschikbaarheid

De site werd ontwikkeld voor raadpleging op de meest gangbare informaticaplatformen. De recentste navigators worden eveneens gaandeweg toegelaten in de meest gangbare resoluties.

> Regeling van geschillen, bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil voortvloeiende uit of verbonden met het gebruik van deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, zal het geschil onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Gent (België). Algist Bruggeman NV behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien ze het opportuun acht.

* Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement d.d. 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

ALGEMENE LEVERINGS- EN FACTUURVOORWAARDEN ALGIST BRUGGEMAN NV

 

 1. Algemeen. De toepassing van onderhavige leverings-en factuurvoorwaarden (hierna deze voorwaarden genoemd) vormt een beslissende voorwaarde voor de instemming van Algist Bruggeman nv. Elke bestelling bij Algist Bruggeman geldt als aanvaarding van de algemene leverings- en factuurvoorwaarden van Algist Bruggeman welke integraal deel uitmaken van de overeenkomsten, bestellingen en akkoorden met Algist Bruggeman. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Algist Bruggeman ondertekende geschreven overeenkomst. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen de partijen niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval zijn de partijen gehouden om een nietig of niet-uitvoerbaar beding te goeder trouw te vervangen door een beding dat wel geldig en afdwingbaar is en dat zoveel als mogelijk overeenstemt met het nietige of niet afdwingbare beding. Deze voorwaarden zijn toepasselijk met absolute uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Geen enkele verbintenis aangegaan door vertegenwoordigers van Algist Bruggeman of door personen in naam van Algist Bruggeman optredend, is geldig zonder schriftelijke bevestiging van de directie van Algist Bruggeman

 

 1. Prijsoffertes – bestellingen – leveringsbons. Tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken wordt door Algist Bruggeman, hebben de prijsoffertes van Algist Bruggeman een geldigheidsduur van één maand. Het voorwerp van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of bestelbon en/of leveringsbon uitgaande van Algist Bruggeman en de eigenschappen, specificaties en voorwaarden daarin uitdrukkelijk opgenomen.

 

 1. Wijzigingen aan bestellingen of prijzen. Indien de klant bepaalde elementen van het voorwerp van een bestelling waarvoor hij een prijsofferte heeft gevraagd wijzigt, heeft Algist Bruggeman het recht haar prijsofferte te wijzigen. Indien de klant een bestelling heeft geplaatst die door Algist Bruggeman werd aanvaard, kan de klant behoudens uitdrukkelijk akkoord van Algist Bruggeman geen wijziging aan zijn bestelling aanbrengen. In geen geval kan Algist Bruggeman garanderen in het geval van een verzoek tot wijziging van de bestelling dezelfde prijzen en voorwaarden te kunnen behouden. Een klant die de gewijzigde prijsofferte niet aanvaardt en die zijn initiële bestelling niet wenst te behouden, wordt geacht de bestelling te annuleren conform artikel 4 van deze voorwaarden. Bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op waarden van lonen en materialen geldend ten tijde van hun opmaak. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt Algist Bruggeman zich het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant zal hiervan voorafgaand een kennisgeving ontvangen. De prijzen zijn steeds exclusief BTW.

 

 1. Annulatie van bestellingen – ontbinding. Voorschotten voor bestellingen die worden geannuleerd voor de levering blijven door Algist Bruggeman verworven. Algist Bruggeman behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van staking van betaling, faillissement alsook bij om het even welke ingrijpende wijziging aan de (juridische) toestand van zijn klant die Algist Bruggeman redelijkerwijze kunnen doen twijfelen aan de mogelijkheid van de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen.

 

 1. Levering en leveringstermijnen. Leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting aan de klant gegeven zonder enige resultaatsverbintenis of garantie. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot eender welke afhouding van het factuurbedrag, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de klant conform de toepasselijke incoterm. Indien geen andere voorwaarden werden overeengekomen, gebeuren de leveringen af fabriek met dien verstande evenwel dat de leveringen van bestellingen van gist binnen Benelux franco bestemming gebeuren.

 

 1. Risico’s en eigendomsvoorbehoud. De verpakking in bruikleen, met uitsluiting van alle andere, blijft de eigendom van Algist Bruggeman en wordt aangerekend indien ze niet binnen de drie maanden wordt teruggestuurd. Het risico m.b.t. de goederen gaat over op de klant bij de afgifte in de zin van artikel 5 van deze voorwaarden. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De klant verbindt zich ertoe om Algist Bruggeman onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

 

 1. Overmacht. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Algist Bruggeman uit (naargelang de keuze van Algist Bruggeman) en ontslaan Algist Bruggeman van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van Algist Bruggeman oorlogen, aanslagen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot. aanhoudende vorst), stakingen, overstromingen, brand, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen van leveranciers alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Algist Bruggeman, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Algist Bruggeman in essentie uit een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Klachten. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval gemotiveerd, per aangetekend schrijven of per fax of per e-mail met ontvangstbevestiging aan Algist Bruggeman te gebeuren binnen de acht dagen na de verzending van de factuur. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea, kan geen enkele klacht voor gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering nog worden geformuleerd door een klant na 48 uur na afgifte bepaald in artikel 5 en moet elke andere klacht uitgaande van een klant om geldig te zijn bij gemotiveerde aangetekende brief of fax of per e-mail met ontvangstbevestiging aan Algist Bruggeman geschieden binnen 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van Algist Bruggeman zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering te aanvaarden of de levering onmogelijk maakt begint de termijn van 72 uur te lopen op datum van de leveringsbon of, bij ontstentenis daarvan, van de factuurdatum. Klachten inzake verborgen gebreken dienen in elk geval binnen de twee jaar na levering gemeld te zijn. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt elk (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen als een daad van goedkeuring of aanvaarding.

 

 1. Intellectuele rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de knowhow, ontwerpen, plans, tekeningen, programmatuur, de documentatie, de tekeningen alsmede op het voorbereidend materiaal ervan, die door Algist Bruggeman zijn ontwikkeld of door Algist Bruggeman worden gebruikt zonder dat die door de klant zijn ter beschikking gesteld, berusten bij Algist Bruggeman of haar licentiegevers tenzij expliciete andersluidende overeenkomst tussen partijen. Het is de klant niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de tekeningen, plans, programmatuur, de ontwerpen, de machines of andere materialen, de productverpakkingen te verwijderen. De klant verbindt zich ertoe geen enkel verkoopproduct te verhandelen of in zijn bezit te hebben dat afkomstig is van of geleverd werd door Algist Bruggeman, dat niet in de originele verpakking zit.

 

 1. Garanties en aansprakelijkheid. Algist Bruggeman is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan gebreken van de geleverde goederen of andere tekortkomingen, indien de goederen door de klant gebruikt worden zonder inachtneming van de specifieke instructies, gebruiksvoorwaarden en/of onderhoudsvoorschriften van Algist Bruggeman, voorwaarden en voorschriften die de klant verklaart te kennen. In geval van ontbrekende goederen of onderdelen is Algist Bruggeman in geen geval tot meer gehouden dan het aanvullen der ontbrekende goederen of onderdelen en/of het vervangen van het goed of de onderdelen die defect zijn tengevolge van een intrinsiek gebrek voor zover dit ook alsdusdanig wordt erkend door (de fabrikant of leverancier van) Algist Bruggeman. Naar keuze van Algist Bruggeman kan zij evenwel ook beslissen om in de plaats hiervan vergoeding te betalen voor de materiële rechtstreekse schade in welk geval Algist Bruggeman nooit kan gehouden zijn tot hogere bedragen dan die welke gedekt zijn door haar verzekeringscontract BA Uitbating, waarvan de klant verklaart kennis te hebben gekregen maar die hij eenvoudige aanvraag nog in kopie kan ontvangen. De waarborg sluit elke andere schadevergoeding uit zoals ondermeer zonder limitatief te zijn de vergoeding van indirecte schade daaronder begrepen de gevolgschade, schade wegens gederfde winst, schade wegens gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, schaden aan derden, schade aan materiaal andere dan door Algist Bruggeman geleverde materiaal. Algist Bruggeman draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan goederen geleverd in onbewoonde, bewoonde of onafgewerkte gebouwen. De klant moet instaan voor bewaking. Algist Bruggeman is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of afwijkingen veroorzaakt door derden andere dan haar eigen onderaannemers met dien verstande dat Algist Bruggeman in geen geval aansprakelijkheid draagt voor de opzet of de grove schuld van haar aangestelden of onderaannemers. Wat het leeggoed betreft, wordt alleen teruggenomen en terugbetaald aan de aangerekende prijs, het leeggoed dat in goede en onbeschadigde staat binnen de drie maanden na levering wordt teruggestuurd aan Algist Bruggeman.
 2. Betalingsvoorwaarden. Behoudens andersluidende afspraken zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van Algist Bruggeman.De betaalde bedragen worden steeds aangewend om de oudste schuld, verhoogd met de opgelopen intresten voor te late betaling en de eventuele kosten, af te korten. Kortingen en ristorno’s van welke aard ook zijn slechts verworven mits de vervallen facturen integraal betaald zijn. Het regelen van betalingen door middel van wissels, welke geen schuldhernieuwing inhouden, kwijtschriften of op een andere wijze, verandert niets aan deze clausule. Geen enkele klacht kan door de koper aangevoerd worden om een betaling te schorsen. Iedere vertraging in de betaling van de facturen doet van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag van de factuur een intrest lopen berekend tegen een rentevoet gelijk aan de discontorentevoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 5%, vanaf de vervaldag. Algist Bruggeman behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van een factuur op de vervaldag: alle contracten in uitvoering te schorsen of te ontbinden (met behoud van haar recht op schadevergoeding) en alle nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen, welke ook de getroffen overeenkomsten zouden zijn geweest. Indien de factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. Al de kosten van onbetaalde inningen, cheques of wissels zullen de koper aangerekend worden.

 

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op de relaties en overeenkomsten met Algist Bruggeman. Ingeval van betwisting, van welke aard ook – goederen, levering, betaling -, zijn enkel de Rechtbanken van de vennootschapszetel van Algist Bruggeman bevoegd met dien verstande dat Algist Bruggeman het recht zal hebben om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de vennootschapszetel of domicilie van de klant.

 
  Algist Bruggeman NV

  Langerbruggekaai 37 • 9000 GENT • Havennr. 7980A • BE0434963737 +32 (0)9 257 08 08 info@algistbrug.be

  NIEUW!

  🆕 De Algist Bruggeman & me app!

  📲 Alles wat je nodig hebt perfect binnen handbereik!

  Of je nu…
  productinformatie wil opzoeken,
  nieuwe smaakcombinaties wil ontdekken
  contact wil opnemen met een medewerker,
  je graag laat inspireren door leuke recepten 🥐🥯🍞🥖,
  onze collega’s aan het werk wil zien in talrijke video’s 📹,

  Het zit klaar voor jou in de app van Algist Bruggeman!

  Het zit klaar voor jou in de app van Bruggeman!

  Download hem nu